Facebook

Megosztás

Google+

Gyakori kérdések

Fölbe szeretnénk leszúrni a parkoló táblát, milyen hosszú legyen a lába, hogy stabilan megálljon?

Először érdemes meghatározni, hogy milyen magas parkoló táblát szeretnénk a talajszinttől mérve. Ha pl. azt szeretnénk. hogy a földtől mérve 90 cm magas legyen, akkor 120 cm az ideális magasság. Ebben az esetben 30 cm kerül a földbe.

Kérhetem egyedi grafikával a parkoló táblát? Estleg céglógó szerepelhet rajta?

Igen mindig az ügyfél igényeihez alkalmazkodva készítjük el a tábla grafikáját. Természetesen lehet céglogóval ellátott parkoló táblát rendelni, de ebben az esetben kérjük a céglogót PDF formátumban megküldeni.

Honnan mérik a parkoló tábláknál a láb hosszát?

Mindig a tábla tetejétől mérjük a láb, lábak hosszát.

Kapcsolat

Duli Dekor: Duli Ferenc ev.

1171.Budapest Strázsahegy u.8.

Tel: +36-1/258-2045

Mobil: 0036 30 9 545 108

          0036 30 9 962 545

E-mail: feri.duli(kukac)gmail.com

Nincs fix nyitvatartási idő.

Bejelentkezés alapján fogadjuk ügyfeleinket.

Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Duli Ferenc ev. 1171.Budapest Strázsahegy u.8.nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Duli Ferenc ev. adatkezeléseivel felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.reklamtabla-parkolotabla.hu/adatkezeles

A Duli Ferenc ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató a megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról a kellő időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben kérdése, van kérem írja meg és megválaszoljuk azt.

Duli Ferenc ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Duli Ferenc ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatkezelő adatai:

Duli Ferenc ev.

1171. Budapest Strázsahegy u.8.

Adószám: 70839418-1-42

Telefonszám:0036 30/9962 545, 0036 309/545 108

E-mail: feri.duli@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő:

Duli Ferenc

Tel: 00 363 09 962 545

Az általunk kezelt személyes adatok köre ajánlatkérés esetén:

 • ügyfél neve (cég,ev. név, vagy személynév)
 • megadott mobil és vezetékes számok
 • e-mail címek

Az általunk kezelt személyes adatok köre megrendelés esetén:

 • ügyfél neve (cég, ev., vagy személynév)
 • megadott mobil és vezetékes számok
 • e-mail címek
 • számlázási adatok
 • postázási, szállítási címek

A birtokunkba jutó adatokat, csak és kizárólag a kapcsolatfelvétel az árajánlat elkészítése, a rendelés pontosítása, a  megrendelés teljesítése érdekében használjuk.

Rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok
A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Adatok tárolási ideje

Az adatokat megrendelés teljesítése után egy évig tároljuk,  kivéve, ha időközben újabb megrendelést kapunk, akkor onnan indul az egy év.

Duli Ferenc ev. tevékenységét, csak Magyarországon belül folytatja, így  EU-n kívülre nem továbbítjuk a megrendelőink adatait.

Technikai adatok

Duli ferenc ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Duli Ferenc ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Duli ferenc ev. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Duli Ferenc ev. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot, megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 Cookie-k (Sütik), a sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket
 • megkönnyítik a weboldal használatát
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Duli Ferenc ev. weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Duli Ferenc ev. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Duli Ferenc ev. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok:

 • név
 • számlázási adatok
 • postázási cím

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám

Hírlevélhez kapcsolódó adatok:

 • név
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Általános adatkezelési irányelvek

A Duli Ferenc ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Duli Ferenc ev. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info törvény)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások -ról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségeit , vagy egyéb adatait, ha a honlap használata során személyesen kapcsolatba kíván lépni velünk.

Duli Ferenc ev. a honlap.hu rendszerét(Oleander Informatikai Kft.szerződött partner) használja, így az Ő szerverükön automatikusan generálódnak a bejelentkező gépek adatai.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül belépéskor és kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal- törvény által kötelezővé tett esetek kivételével- össze nem kapcsolható.Az adatokhoz az Oleander Informatikai Kft. (3525, Miskolc, Széchenyi u. 22. 2/5.)fér hozzá.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 Tájékoztatáshoz való jog

Duli Ferenc ev. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos adatok kiegészítését, melyet 3 napon belül teljesítünk.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Duli Ferenc ev. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Minden esetben írásban kérjük e-mailban megküldeni, határidő  3 nap.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Duli Ferenc ev. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos  indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez , érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. a bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax:06 1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Duli Ferenc ev. a hatóságok részére- amennyiben a hatóság pontos célt és az adatok körét megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.